<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, November 06, 2006

Sunshine Dizon in Star Studio Magazine

Labas na ang November issue ng Star Studio ng ABS-CBN Publishing kung saan, featured si Sunshine Dizon. Pinayagan siya ng GMA-7 na mag-pictorial sa magasin ng karibal na network. Inayos ang schedule nito at nang malibre sa taping ng Bakekang, natuloy ang pictorial.

Hindi pa namin nababasa ang accompanying article ng pictorial dahil sa Internet lang namin ito nakita. Naka-post ito sa forum ni Sunshine na gawa ng avid fan niya. Nabasa namin ang posted message ni Sunshine thanking her fans sa suporta sa teledrama. Matutuwa ito ‘pag nalamang patuloy ito sa pagtaas ng rating at baka ma-extend na naman.

Nakakatawa pala ang tsismis na walang commercial load ang teledrama dahil mahirap daw ibenta. On the contrary, puno ito ng ads and between 11 to 15 ang ads every gap. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites