<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, November 27, 2006

Sunshine Dizon's car

Iniiwasan ni Sunshine Dizon na pag-usapan ang tungkol sa kotse niya na nasunog nu’ng Huwebes ng gabi.

Wala raw dapat pag-usapan pa dahil wala na siyang magagawa at sunog na sunog na ang kanyang road trek na ibabalik na sana ng kanyang mekaniko pagkatapos ipaayos ang aircon nito.

Kuwento ni Mommy Dorothy, papuntang Antipolo siya nang dumaan ng Boni Serrano at na-trap ito sa trapik.

Nakita raw nilang may nasusunog na kotse sa kalyeng iyun na naging sanhi ng pagsisikip ng mga sasakyan.

Habang papalapit daw ito sa nasusunog na sasakyan, sinabihan pa raw niya ang kanyang driver na parang kamukha ‘yun ng kotse nila.

Nakita ng driver niya ang mekaniko nila at doon nila nalamang ang kotse na pala nila ang nasusunog.

Maaring na-short circuit daw iyun kaya nasunog ito. Wala na lang nagawa si Mommy Dorothy na nangangatog na raw ang kanyang tuhod at pinapawisan na raw nang malapot.

"Dalawang taon akong naghanap ng magandang camper na gagamitin ni Sunshine para sa shooting at taping. Nang makita ko ‘yan, gustung-gusto ko na dahil parang hindi pa gamit na gamit na road trek, kaya binili ko na agad para sa kanya. Pagkatapos masusunog lang pala," panghihinayang ni Mommy Dorothy.

Ipinaayos lang daw nila sa mekaniko ang aircon ng kotseng iyun at ibabalik na raw sana sa kanila, at tsaka nangyari ang aksidenteng iyun.

Ayaw na lang daw magsalita ni Sunshine tungkol diyan dahil lalo lang sumasama ang loob niya sa nangyari sa kanyang kotse.LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites