<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 26, 2006

Tanya Garcia at Gov. Mark Lapid

Inamin ni Tanya Garcia na kasama sa pelikulang Matakot Ka Sa Karma na wala pa silang relasyon ni Gov. Mark Lapid.

"Wala kaming commitment although exclusively on dating kami. Okay naman siya. Matiyaga siya at di ako pwersado na sagutin siya. Tuwing luluwas siya ng Maynila, dinadalaw niya ako. Pero kapag nagdi-date kami ay may mga kasama naman kami. Sa ngayon, ayaw ko pang magka-bf dahil gusto kong mag-concentrate muna sa pag-aartista," aniya.

May pasalubong sa kanyang singsing si Mark noong manggaling ito ng Hongkong. Isa itong 2-K diamond ring na suot ni Tanya sa presscon ng Matakot Ka Sa Karma. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites