<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 04, 2006

Teri Onor sa Lagot Ka, Isusumbong Kita

Mapapanood na sa Lunes (Nobyembre 6) ng gabi ang pagbabalik ni Teri Onor sa Lagot Ka, Isusumbong Kita ng GMA-7.

Masayang-masaya si Mamita (Pilita Corrales) dahil responsable ang mga anak niya. Kahit busy sa trabaho, nakukuha pa rin nina Tsong (Joey Marquez) na tumulong sa gawaing-bahay.

Laking gulat ni Mamita nang biglang dumating si Romeo galing Japan. Bad trip si Romeo dahil walang sumundo sa kanya sa airport.

Hindi raw alam nina Tsong kung sino sa kanila ang dapat sumundo. Dahil dito, nagtampo si Romeo…

May kumalat na balita sa Kuli-kuli. Dysfunctional family raw ang Pamilya Javier. Kinakawawa raw nila si Romeo. Pineperahan lang daw nila ito.

Aabot ang kaguluhan sa isang public apology!

Kanino galing ang tsismis na ito?! link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites