<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 05, 2006

Yayo Aguila at William Martinez: update

ALAM na namin kung bakit sina Yayo Aguila at William Martinez ang kinuha ng Focus E, Inc. para sa Season 13 ng Daisy Siete, ang Moshi Moshi Chikiyaki: Bagay sa mag-asawa ang ginagampanan na biktima ng mga mayamang nagpapahirap sa kanila.

Ang galing ni Yayo habang inaaway si William nu’ng nakawin ang titulo ng lupa nila para isangla dahil may utang sa sugal.

Nakipagsabayan si Rochelle Pangilinan ng acting kay Yayo. Parehong maganda ang timbre ng boses nila, kaya tuwing magbabatuhan ng dialogue ay feel na feel mo ang init ng eksena.

Lumalaban din ng acting si Sunshine Yapchingco. Ditto Louise Bolton, na napupuri ni Joy Cancio because matiyaga sa kanyang pag-aartista.

Binigyan ni Joy ng break si Mike Vergel, younger brother ni Ace Vergel, sa Moshi Moshi Chikiyaki.

Si Joy yata ang fairy godmother ng mga artistang magagaling pero hindi nabibigyan ng break.

Isa si Darius Razon sa mga kinuha ni Joy dati para sa Daisy Siete. Same with Lyn Tamayo, Brando Legaspi at iba pa.

link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites