<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 13, 2006

Cogie Domingo: One Greenhills Shopping Plaza

Sa katotohanan, ang ama ni Cogie Domingo na si Atty. Rod Domingo ang tunay na nagmeme-ari ng One Greenhills Shopping Plaza na matatagpuan sa Greenhills, sa junction ng Eisenhower at Annapolis Sts., katabi ng OB Montessori School. At dito naman sa atin, kapag isa sa mga magulang ang nagmemeari ng isang lugar o negosyo, sa buong pamilya na ito.

Sa kaso ng One Greenhills Shopping Plaza, may mga ka-partners si Atty. Domingo na tumulong para maitayo niya ang nasabing shopping mall na pinakabago sa Greenhills na pinaghalo ang comfort at convenience ng isang shopping mall na mas mababa ang presyo at may ambience ng isang tiangge. Variety ang goods na mabibili rito, mula RTW hanggang electronics, personal accessories at home decor.

Magi-invest si Cogie ng kanyang kinikita sa isang stall na magtitinda ng car accessories. "Mahilig kasi ako sa gadgets ng kotse," sabi ng batang aktor na bukod sa paglabas sa Bakekang ng GMA7 ay may gagawin ding pelikula para sa GMA Films para sa Valentine’s Day.

Hindi na bago si Atty. Domingo sa negosyo ng pagtitinda. Ang mga grandparents ni Cogie ay dating may grocery sa Sampaloc na kung saan sila tumira. Nagtatakal ito ng bigas tuwing hapon. At bagaman at isa na itong matagumpay na abogado, hindi nito nakalimutan ang kanyang humble beginnings.

Bukod sa mga goods, magbibigay din ng service ang One Greenhills Shopping Plaza. Sa fourth floor rito, magkakaro’n ng beauty salon, full service spa at medical clinics. Matatagpuan din dito ang isang exclusive na parking area na kung saan ang mga sasakyan ay dadalhin ng elevators sa exclusive parking area, ATM machines, mga restrooms. Lahat ng palapag ay lalagyan ng fire escapes, ang kahalagahan nito ay nalaman ni Atty. Domingo dahil siya ang naging prosecutor sa Ozone disco fire case. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites