<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, December 21, 2006

Daisy Siete ng SexBomb

Kahit pinintasan ni John Lapus ang Daisy Siete ng SexBomb girls, hindi maipagkakailang ito ang number one afternoon show ng GMA 7.

Compared to S-Files kung saan ay segment host si John, mas nagre-rate ang Daisy Siete, lalo na ang kanilang ‘Moshi-Moshi Chikiyaki’ na madalas lampas 20% ang ratings.

At ang S-Files na kinabibilangan ni John? Naku, ilang buwan bang inilampaso ng The Buzz ang show na ‘yan?

Hindi ba’t bumagsak ang ratings ng S-Files simula nang pumasok diyan si John?

Anyway, ang sabi ni Joy Cancio (producer ng Daisy Siete), ayaw na niyang mag-react pa sa sinabi ni John na pangit ang kanilang show.

Basta pinagbubuti raw nila ang Daisy Siete at thankful si Joy na magaling ang direktor niyang si Pat Perez. Link is here.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites