<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 20, 2006

Father of Paolo Contis had an accident

Naaksidente ang ama ni Paolo Contis noong Linggo nang madaling-araw habang binabaybay nito ang EDSA pauwi ng Mandaluyong.

Nasa taping sa Batangas ang aktor nang nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama na naaksidente ito.

Akala ni Paolo ay minor lang ang aksidente dahil nakakausap pa niya ang kanyang ama pero nang bumalik siya ng Maynila at nakita ang kotseng gamit ng kanyang ama, biglang kinabahan siya dahil total wreck ang kotse. Nang makita ni Paolo ang Daddy niya, lalo siyang kinabahan dahil maga ang mukha nito at meron pa itong tahi sa ulo.

Parang wala lang ito sa ama niya pero alam ni Paolo matindi ang tama na tinamo nito sa naturang aksidente.

Gustong linawin ni Paolo na hindi lasing ang kanyang ama habang nagmamaneho ito.

Nakainom daw ito pero talagang umiinom daw ito ng beer kapag kumakain. Hindi raw ito lasing na lasing, taliwas sa sinasabi ng ilang taga-MMDA.

Nagpa-test na raw ang kanyang ama at negative daw ito sa report na lasing na lasing habang nagmamaneho.

Nagpasalamat pa rin si Paolo dahil hindi ganun kalubha ang nangyaring aksidente at ligtas na ang kanyang ama. Link is here.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites