<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 18, 2006

Jennylyn Mercado: cyst sa boobs

Inoperahan pala ng cyst sa boobs si Jennylyn Mercado noong December 11 sa V. Luna Medical Center.

Ang takot na bumuka ang tahi ang rason kung bakit ’di sumayaw sa promo ng Super Noypi sa SOP kahapon at sa dance concert ni Mark Herras kamakailan.

Nag-request itong kakanta na lang sa kanilang promo habang nagpapagaling ng operasyon. Marami raw tinanggal na cyst sa dalaga, pero okey na siya and in fact, darating siya sa premiere night ng movie sa Dec. 22, 7 p.m., sa Cinema 10 ng SM Megamall.

Gusto niyang marinig ang comments ng tao sa mga ginawa niyang stunt. Visit this link.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites