<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 11, 2006

Mark Herras, cannot sleep at night

Naghahanda para sa kanyang dance concert sa December 16 si Mark Herras, 20 years old na ito sa darating na December 14. Ang beneficiary ng kanyang concert ay ang Kapuso Foundation.

Ang wish niya sa kaarawan ay magkarun ng maayos na kalusugan. "Masyado akong overwork kaya nawawalan na rin ng gana sa pagkain. Dahil sa araw-araw na puyat ay nagkaroon na yata ako ng insomia dahil hindi na ako makatulog at inaantok lang ako kapag alas-tres o alas kuatro na ng madaling araw. Idinadaan ko na lang ang aking oras sa pagko-computer kapag hindi pa ako inaantok," anang aktor.

Huminto sa pag-aaral si Mark nang agawin ng showbiz at kapag libre na sa kanyang mga commitment ay desidido itong magtapos ng kurso. First year ito ng Business Management nang huminto (first semester) sa La Salle, Cavite.

"Sigurado kung hindi ako nag-artista ay di ko maaabot ang ambisyon ko sa buhay. Nagkaroon ako ng bahay at magarang sasakyan," aniya.

May nabili itong townhouse sa may commonwealth worth P6 million, kung saan magkalapit sila ng tirahan ng ex-girlfriend na si Jennylyn Mercado.

Sa SuperNoypi ay gagampanan nito ang role ni Lorenzo na leader ng SuperNoypis na lalabanan ang masasamang pwersa.

Ang nasabing pelikula ay entry sa Metro Manila Film Festival. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites