<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 29, 2006

Philippines’ Next Top Model updates

Noong bisperas ng Pasko ay kasama namin ang pamilya Gutierrez sa kanilang bahay sa White Plains.

Kumpleto sila at pati si Ramon Christopher na half-brother nila ay nandoon.

Masayang-masaya sina Annabelle Rama at Eddie Gutierrez dahil kapiling nila sina Ruffa, Yilmaz Bektas, Lorin Gabriella at Venezia Loran.

Kitang-kita rin namin sa mukha ni Yilmaz ang kasiyahan dahil kasama siya ng pamilya Gutierrez noong Pasko. Masaya si Yilmaz habang pinagmamasdan niya ang mga anak na sina Lorin at Venice na nagbubukas ng mga regalo.

Dapat ay noong araw ng Pasko ang balik ni Yilmaz sa Istanbul, Turkey, pero dahil nag-enjoy siya sa ‘Pinas, aba, dito na rin daw siya magnu-New Year, huh!

Nasa Baguio ngayon ang pamilya Gutierrez kasama si Yilmaz at enjoy raw sila roon.

"Nag-enjoy si Yilmaz, kaya kinalimutan na muna niya ang business meetings niya sa Turkey at hanggang New Year na siya rito," sey ni Ruffa sa amin.

Si Ruffa naman, magtutuluy-tuloy na raw para sa pagsisimula ng taping ng Philippines’ Next Top Model sa Enero 13. LINK is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites