<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 18, 2006

Polo Ravales at I.C. Mendoza

Kahapon sa S.O.P. ay katsikahan namin sina Polo Ravales at I.C. Mendoza.

Nandoon si Polo para sa promotions ng Super Noypi. Shake, Rattle & Roll 8 naman ang ipino-promote ni I.C.

Habang naghihintay sila ng production numbers nila, tsumika-tsika muna sila sa amin.

Nalokah kami kay Polo dahil sexlife namin ang inusisa niya!

Excited naman si I.C. sa pakikinig, pero hindi namin sinagot ang ‘forbidden question’ ni Polo kung sinu-sinong taga-showbiz ang naka-sex na namin!

Mahirap na at baka maeskandalo kami!

Anyway, si Polo naman ang binalingan namin. Tinanong namin siya kung enjoy ba siya kapag nakikipag-sex at kung nagpapa-B.J. (blowjob) ba siya?

"Lahat naman yata ng lalaki, eh, nag-e-enjoy magpa-B.J. Ako, enjoy ako, pero hindi ako magkukuwento, ha!" sey niya sa amin.

Si I.C. naman ay na-excited sa dialogue ni Polo at bigla yatang nag-ilusyon ang bading na mahada si Polo!

Anyway, hindi na lumala pa ang kuwentuhan naming tatlo dahil tinawag na sila para sa kanilang promo. Visit Link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites