<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 05, 2006

Polo Ravales on Borgy Manotoc

Dumating na naka-costume ang cast ng Super Noypi sa general presscon ng pelikula kabilang si Polo Ravales na mala-Keannu Reeves sa Matrix ang dating. Natuwa ang cast nang palakpakan ng press ang trailer ng movie na in fairness, maganda talaga ang dating.

Naikuwento ni Polo na pinakamahirap niyang eksena ang rain effect na kinunan ni direk Quark Henares mula 12 midnight hanggang 5:30 a.m. the next day. Ginaw na ginaw na sila’t nababad sa tubig pero, nang makita ang rushes, naalis lahat ang kanilang pagod.

Hindi na pinatulan ni Polo ang comment ni Borgy Manotoc na worst billboard ang billboard niya ng Folded & Hung. Abangan na lang daw nito ang bago niyang billboard na lalabas bukas, December 6 at ‘di computer generated at totoo ang kanyang six-pack abs.

Incidentally, contrary sa nababalita, going strong pa rin ang almost six months relationship nila ni Ara Mina. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites