<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 12, 2006

Richard Gutierrez wants to be an Action Star

Kahit nanggaling sa pamilya ng mga pulitiko ay never na pinangarap ni Richard Gutierrez na pumasok sa pulitika kahit may nag-o-offer sa kanya na tumakbo sa kahit anong posisyon sa Cebu.

"Gusto kong mag-concentrate sa showbiz, maging isang direktor at magbalik-eskwela balang araw. Gusto ko ring magdirek ng sarili kong movie at maging isang action star. Kung gagawa ako ng pelikula, gusto kong maaksyong pelikula para magamit ko ang mga natutunang martial arts," aniya.

Noong 15 years old lang si Richard, sumali ito sa karate kung saan miyembro siya ng isang international team sa Amerika na sumasabak sa martial arts competition.

Ngayong Pasko, magtutulog lang siya sa bahay pero tutulong sa promosyon ng Mano Po 5 katambal si Angel Locsin.

"Enjoy ako at masaya kapag kasama ko si Angel sa pelikula. Hindi kami nagkakailangan kahit meron kaming kissing scenes. Maalaga rin si Angel kapag magkasama kami sa set," dagdag pa nito. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites