<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 12, 2006

Sunshine Garcia vs Mia Pangyarihan

Hindi napigilang hindi ibulalas ng Sexbomb girl na si Sunshine Garcia na nababalitang nagrereyna-reynahan ngayon si Mia Pangyarihan sa opisina ng E Focus. Si Mia kasi ang kinokonsiderang epektibong kontrabida sa naturang grupo ng Sexbomb manager nilang si Joy Cancio. Si Mia ang ipinalit kay Sunshine, nung magkaroon ng attitude problem si Sunshine sa taping.

Okey lang daw kay Sunshine na may ipinalit sa kanya sa Moshi, Moshi noong mag-taping sa Japan dahil super hirap ang taping nila noon kaya’t super pagod ang inabot ng lahat.

Balitang lumalaki ang ulo ngayon ni Mia. Pasable kasi sa director nilang si Pat Perez ang mga ipinagagawang papel sa kanya. Maging ang scriptwriter na si Suzette Doctolero ay masaya dahil nabibigyang buhay ni Mia ang ginagampanan niyang character.

Hindi naman patatalo si Sunshine dahil pinapalakpakan din siya habang umaarteng kontrabida. So, hindi ito pwedeng solohin ni Mia, na siya na ang bagong reyna sa Daisy Siete kapag kontrabida ang paguusapan. Totoo bang nalulunod na si Mia sa mga papuring tinatanggap?

"Ah, basta, babawiin ko sa kanya ang korona ko. Pahiram lang ito at hindi ko ibinibigay," ani Sunshine. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites