<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 10, 2006

Tanya Garcia and Gov. Mark Lapid update

Sabi nga ba’t nasaktan si Tanya Garcia sa pagdi-deny ni Gov. Mark Lapid na galing sa kanya ang suut-suot niyang Friendship ring. Ayaw na raw magsalita ng actress at baka i-deny na naman ng binata at lalo pa siyang masaktan.

Sayang at ‘di namin natanong si Mark kung totoo ang sinabi ni Tanya na kinukuha siya nitong leading lady sa Tatlong Baraha pero, ‘di niya tinanggap dahil nauna ang offer ng Canary Films para sa Matakot Ka Sa Karma. Magagalit na siguro ng husto ang actress kung pati yun ay idi-deny ng actor-politician.

In fairness, "Di itinanggi ni Mark na exclusively dating sila ni Tanya for four months now pero, wala silang commitment. Natuwa rin ito sa nabanggit ni Tanya na ready siya maging politician’s wife dahil magandang palatandaan daw ‘yun. Kaya lang, ayaw na raw niyang umasa at baka mauwi lang sa wala. Hindi raw siya na-trauma sa nangyari sa brief relationship nila ni Kris Aquino at gusto lang talaga niyang maniguro. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites