<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 08, 2006

Walk of Fame sa Eastwood City, German Moreno's idea

Nakita namin ang isang marker doon sa Walk of Fame sa Eastwood City, kung saan sinasabi nilang doon pinararangalan ang mga artistang Pilipino. Pero napansin namin, sa marker na iyon, hindi nabanggit ang pangalan ni German Moreno. Nagtatanong lang kami, magiging ganyan kaya katagumpay ang proyektong ‘yan, o magagawa kaya ang proyektong ‘yan kung wala si German Moreno?

Totoo, may isang grupo na nagbalak niyang Walk of Fame noon, at kinuha lamang nilang consultant si Kuya Germs dahil ni hindi nila alam kung sinu-sino ang unang dapat na ilagay diyan sa Walk of Fame na ‘yan, pero wala pa mang nailalagay isa mang pangalan diyan, tila naglaho at sukat na ‘yang mga nagbalak na magsimula niyan, at ang totoo para matuloy lang ‘yang Walk of Fame na ‘yan, si Kuya Germs ang gumastos sa pasimula niyan. Siya ang gumastos sa pagpapagawa ng mga tiles na may pangalan ng mga artista, hanggang sa pagkain sa reception si Kuya Germs ang nagbayad. ‘Yong mga original organizers na ang tawag sa sarili nila ay Walk of Fame Philippines, walang ginastos diyan ni singko.

Nakalipas ang isang taon, milyon na ang gastos diyan sa Walk of Fame na ‘yan. Isipin n’yo, ngayon pala ay P30,000 na ang singil sa bawa’t isang tile, at lahat yan gastos ni Kuya Germs. Hanggang doon sa reception noong anniversary celebration nila, nakita namin si Kuya Germs ang nagbayad lahat.

Ano ang ginawa no’ng mga taong ang tawag sa kanilang sarili ay Walk of Fame Philippines? Wala. May tauhan pa nga silang isang bakla na biglang nagtatalak doon at inutusan ang mga security guards ng Eastwood na palayasin ang mga press people na nakatayo lang naman sa isang tabi. At bastos ang pagkakasabi ng bakla na sumisigaw pa sa pag-uutos na "Drive them away." Iyon ang kontribusyon noong Walk of Fame Philippines. Kung hindi nga lang nakakahiya kay Kuya Germs, talagang kukutusan namin ang baklang ‘yon eh. visit LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites