<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 26, 2006

Yilmaz Bektas watched Mano Po 5

Napanood namin sina Richard Gutierrez at Angel Locsin sa Mano Po 5 at tuwing may magaganda silang eksena ay nagpapalakpakan ang mga tao. Ang iba’y sumisigaw ng "I Love You Richard" o "I Love You Angel."

Nag-compliment ang kaguwapuhan ng aktor at kagandahan ng aktres at ang ganda nilang pagmasdan lalo na sa kanilang pag-iibigan.

Ang galing ng lahat ng artistang kasama sa movie lalo na si Lorna Tolentino kaya naniniwala ang lahat na mananalo itong Best Supporting Actor.

Maganda rin ang mensahe ng Mano Po 5 kung saan handang ipaglaban ng isang tao ang pagmamahal sa nobya kahit magkaiba ang kanilang tradisyon.

Sa kabilang banda, dumating si Yilmaz Bektas kasama si Ruffa Gutierrez para suportahan si Richard na kahit di maintindihan ang Tagalog ay tinapos nito ang palabas dahil nag-enjoy ang Turkish hubby ni Ruffa sa panonood. Link to post.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites