<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, January 05, 2007

Alyssa Alano vs. Angelika Jones

Napaiyak si Alyssa Alano nang lumabas ito sa Virgin Café sa victory party ng Enteng Kabisote 3 nu’ng Martes nang hapon.

Late na dumating si Angelika Jones at lahat ng nakatsikahan niya sa party ay bineso niya maliban kay Alyssa na halos kaharap na niya ng upuan.

Maya-maya ay nagpaalam na si Alyssa. Nang sinundan ito ng mga TV crew hanggang sa kotse niya, hindi na nito napigilang umiyak dahil nasaktan siya sa mga sinabi ng mommy ni Angelika.

Panay parinig itong mommy ni Angelika na siya ang pinatatamaan kaya umalis na lang si Alyssa.

Okay lang kay Alyssa na huwag siyang batiin, pero sana raw ay huwag nang gumawa ng gulo sina Angelika dahil hindi siya nakikipag-away at wala siyang kasalanan sa gulong iyun.

Sinabi pa ni Angelika na dapat ay humingi ng apology sa kanya si Alyssa kung gusto nitong magkaibigan sila muli. Ang sagot ni Alyssa, wala siyang dapat na ihingi ng paumanhin kay Angelika at okay lang sa kanya na hindi na sila maging magkaibigan.

Huwag na raw sanang magsalita pa si Angelika ng kung anu-ano laban sa kanya. Link to original post.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites