<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, January 21, 2007

Angel Locsin, queen in GMA7

Totoo nga ang sinasabi ng isang sikat na manghuhula na si Angel Locsin pa rin ang pinakasikat na aktres sa taong ito. Katunayan, siya pa rin ang reyna ng GMA 7 kung saan nakapagpatala ng 41% sa pilot episode ng Asian Treasures nila ni Robin Padilla. Kaya naman inspirado ngayon ang aktres sa kanyang trabaho kahit kabi-break lang sa nobyo. Kahit paano sa sobrang pagod ay unti-unti na itong nakaka-recover sa kanilang paghihiwalay ni Oyo.

Kulang na kulang sa tulog si Angel dahil naglalagare sa taping ng Asian Treasures at sa Valentine presentation na The Promise. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites