<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, January 10, 2007

Asian countries ang location taping ng Asian Treasures

Bukod sa iba’t ibang lugar ng Pilipinas, dadayo pa sa ibang Asian countries ang location taping ng Asian Treasures. Sobrang proud sina Robin at Angel sa kanilang unang tambalan sa TV at sa suportang ibinibigay sa kanila ng GMA management.

Samantala, ayaw munang i-entertain ni Binoe (Robin) ang ideya na liligawan niya ang kanyang young and sexy leading-lady sa Asian Treasures dahil lamang break na ito sa kanyang boyfriend (of almost two years) na si Oyo Sotto.

Naiintindihan ni Binoe ang pinagdadaanan ngayon ni Angel at ayaw umano niya itong bigyan ng panibagong problema. Ang mahalaga, maganda umano ang kanilang working relationship habang ginagawa nila ang kanilang teleserye.

Hanga rin si Binoe kay Angel sa pagiging daring nito sa paggawa ng mga stunts ng walang ka-double. Very dedicated din umano si Angel sa kanyang trabaho at never itong kinakitaan ng pagkalungkot dahil sa nangyaring break-up nila ni Oyo dahil naka-concentrate si Angel ngayon sa kanyang trabaho. LINK is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites