<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 15, 2007

Billy Crawford, nagkasakit sa ‘Pinas

Nagkasakit si Billy Crawford nung pumunta sila ng mommy at manager niya sa Boracay.

Masama na kasi ang pakiramdam niya nang papunta palang sila, kaya ayun natuluyan siyang magkasakit. Pero pinilit pa rin ni Billy ang sarili para di masira ang kanilang lakad.

Pagkatapos ay tumuloy silang tatlo sa Tagaytay dahil gustong makita ni Billy ang Taal Volcano.

Bukas, Martes ay aalis na ito patungong US.

Pero kung gusto n’yo siyang makita ng personal at makasalamuha ay maari kayong pumunta mamayang 5:00 pm sa Eastwood dahil isasama na ang kanyang pangalan sa Walk of Fame sa Libis. LINK is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites