<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 08, 2007

Billy Crawford susubok ng career sa Pilipinas

Nag-celebrate ng anibersaryo ang That’s Entertainment sa Walang Tulugan show. Salamat sa lahat ng dumalo sa taunang reunion ng That’s.

Ganun talaga, mahirap makumpleto. Una, ang imbitasyon ay ginawa ko lamang sa pamamagitan ng panawagan sa radyo.

Kung gaano pa naman ka-hi-tech ngayon tulad ng celfone na yan, kaya lang kahit isang numero ng mga alaga ko wala ako. Mano ba namang sabihin nila ‘Oh tay kapag kailangan mo ako ito ang contact no. ko!’ nang hindi ako nahihirapan na tawagan sila pag nagbago sila ng mga numero.

Ganunpaman, nagsimula ang That’s no’ng 1986 at nagkataon na tumama ito sa araw ng Sabado. Kung nagtuluy-tuloy sana ang programa ay ika-21 taon na ito ngayon.

Mabuti na lang ay nandito si Billy Crawford at nakisaya sa kanyang mga dating ka-miyembro.

Imagine nung nagsimula si Billy sa show, four yrs old pa lamang ito na siyang pinakabunso sa lahat.

Babalik na agad si Billy sa US para sa ginagawa nitong album at sa negosasyon ng movie na gagawin niya sa Amerika. At kung sakaling hindi ito matuloy babalik si Billy sa bansa upang tingnan ang kanyang kapalaran sa local showbiz. LINK to original post.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites