<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, January 21, 2007

Jennylyn Mercado at Mark Herras, still fighting?

Marami kaming nadidiskubre sa latest away nina Jennylyn Mercado at Mark Herras at habang nasa away-bati mode sila, marami pang mabubulgar at madadawit na tao.

Nabasa namin ang isang text message ni Jennylyn kay Mark yung sinabi nitong tinanong ni Patrick Garcia ang address niya (ni Mark) at nagtanong pa kung ibibigay niya? Kasama sa message ang "Kaya handa mo na sarili mo ha! Ingat ka lagi." Naka-save ang message na yun sa cellphone ni Mark at puwedeng basahin.

Nabanggit din ni Mark na wala siyang balak sirain ang relasyon nina Jen at Patrick. Ang ikinainis lang daw niya’y ang pag-epal (papel) ni Patrick. "Bakit ume-epal siya sa away naming personal ni Jennylyn?"

Sa January 29 na eere ang Princess Charming sa Dramarama Sa Hapon slot ng GMA-7. Marami pang malalaman ang press kay Mark sa presscon ng show na kundi kami nagkakamali’y this week na. Puwede ring walang presscon para makaiwas ang actor ng dagdag na kontrobersya.
LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites