<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, January 03, 2007

Jennylyn Mercado, following Judy Ann Santos' footsteps

Nang maging guest kami sa Gandang Ricky Reyes nina Vero Samio, Nene Riego, Linda Rapadas at Len Llanes ay naging ispesyal ding panauhin ang mga manghuhulang sina Rene Mariano, Madam Rosa at Madam Auring.

May mga tanong kami tungkol sa mga artista na sinagot nila.

Isa sa mga tanong namin ay kung sino sa mga kabataang artista ang nakikita nilang susunod sa yapak ni Judy Ann Santos. Nagkakaisa ang tatlong manghuhula sa pagsasabing si Jennylyn Mercado ang posibleng maging katulad ni Juday na isang magaling na dramatic actress at mahusay din sa komedi. "Bukod sa may ibubuga sa pag-arte ay propesyonal pa rin ito," anila.

Sa kabilang banda, sinabi ni Becky Aguila na kaya hindi nakadalo sa MMFF Awards Night si Jen dahilan sa isang linggo na itong maysakit dahil sa broncho-pneumonia at kinakailangan siyang magpahinga ayon sa doctor nito. visit link

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites