<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, January 11, 2007

Kasal, Kasali, Kasalo: number one na?

Gaano katotoo ang sitsit sa amin ng katsika naming booker na naagaw na ng Kasal, Kasali, Kasalo ang number one slot ng Enteng Kabisote 3?

Ang say sa amin ng booker, "Hindi ko alam kung in-announce na ng taga-Metro Manila Film Festival na Kasal, Kasali, Kasalo na ang nasa number one slot?

"Alam na rin ito ng mga producer at dapat magpalabas na ng official statement ang MMFF para malaman kung sino na ang number one ngayon.

"Malaki na ang kinita ng pelikula ng Star Cinema, nakakagulat ‘no, after how many years, ngayon lang may tumalo kay Vic Sotto."

At dagdag kuwento rin sa amin ay binati na nga raw ni Regal Entertainment producer, Mother Lily Monteverde si Ms. Malou Santos ng Star Cinema dahil sa pagiging number one nito sa box office. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites