<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, January 26, 2007

Rochelle Pangilinan, forever na sa Sex Bomb

Bilib kami kay Rochelle Pangilinan. Nasa Sex Bomb Dancers pa rin siya all these years.

Naalala namin na hinulaan sila noon na hindi sila sisikat kung magkakawatak-watak sila.

Ayon sa isang proprietor ng isang talent agency, nagsimula sa kanya si Rochelle bilang singer at entertainer. Pero nang maging Sex Bomb member na ito, ayaw niyang mag-solo kahit may puwesto siya sa Japan o mag-solo sa pelikula.

"Kung pumayag lang siya, nauna pa siya kay Aleck Bovick," sabi sa amin ng talent agency boss. "Ngayon, late na yata para sa kanya na magsimula."

Malamang, forever Sex Bomb na si Rochelle. LINK is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites