<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, January 06, 2007

Rochelle Pangilinan, going solo?

Magpapalit na nga ba si Rochelle Pangilinan ng career at tuluyan nang iiwan ang grupong Sexbomb?

Malapit na kasing i-launch ang solo album ni Rochelle under BMG/Sony at ang packaging niya ay mala-Beyonce.

Nalilito na nga ang tao kung ano talaga ang packaging ng nakilalang mananayaw turned singer at aktres na rin kaya? Ano ba talaga ang gustong career na tahakin ni Rochelle?

Hindi kaya magkaroon ng inggitan sa pagitan ng Sexbomb singers at si Rochelle dahil mas nauna itong bigyan ng sariling album at maging sa Daisy Siete series ay siya rin ang bida kumpara sa ibang myembro?

Tinatawagan namin ang manager ng grupo na si Joy Cancio pero cannot be reached ang kanyang cellphone. Link is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites