<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 16, 2007

Romnick Sarmenta, pasok sa Bakekang

Sa linggong ito (surprise ang araw) ay papasok na sa Bakekang si Romnick Sarmenta. Gagampanan nito ang role ni Francis na anak ng prodyuser at ex-boyfriend ni Valeria (Sheryl Cruz). May isa ring karakter na babalik at siyang magbibigay ng problema kay Bakekang.

Sa kabilang banda, nagalit si Valeria dahil sa pagpayag ng kanyang anak na si Loraine (Nadine Samonte) na gumawa ng movie kasama si Kristal (Lovi). Matutuwa si Bakekang dahil may career uli ang kanyang anak. Biglang dumating ang ama ni Charming (Yasmien Kurdi) na si Carl kaya imbyerna ito. LINK to post.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites