<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, January 13, 2007

Ruffa Gutierrez with Lorin and Venice

Mas pabor si Ruffa Gutierrez na palalakihin ang dalawang anak na sina Lorin, 3 at Venice, 2 sa ibang bansa kaysa dito sa atin. Para sa aktres ay mas mahirap magpalaki dito sa ating bansa lalo na kung mga malalaking celebrities ang kanilang magulang tiyak na madalas silang pag-uusapan sa dyaryo.

Ayon pa sa aktres, in terms of style in Turkey and the Philippines, halos pareho ang pagpapahalaga sa family values dahil makapamilya rin ang mga taga- Turkey. Katunayan ay mas konserbatibo ang pag-uugali sa nasabing bansa, "Ang mga bagets here ay lumalabas na, pinayagan nang magba-bar. Doon talagang hindi, mahigpit sila especially sa mga babae. Sa mga lalaki hindi masyado eh."

Ngayon pa lamang ay tinuturuan na nito ang dalawa ng pagrespeto sa mga nakakatanda at isinasama sila sa pagdalaw ng ina sa mga bahay ampunan para ipaalam sa kanila na masuwerte sila dahil may mga nanay at ama sila kumpara sa mga taga-bahay ampunan na mga ulila sa mga magulang.

Gusto nina Ruffa at Yilmas na makapagtapos muna ng pag-aaral ang kanilang mga anak kung may balak itong mag-artista. Pwede sila sa mga komersyal at magazine shoot pero hindi muna sa pag-aartista. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites