<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, January 14, 2007

Sheryl Cruz, Kinaiinisan Sa Bakekang

Halos lahat ng taong nanonood ng Bakekang ay nagtatanong kung mabait ba si Sheryl Cruz sa tunay na buhay. Mataray kasi siya at matapobre sa soap opera.

Natutuwa naman si She kahit naiinis sa kanya ang mga tao o nagagalit ang iba dahil pagpapatunay lang na magaling siya at nagagampanan ng mahusay ang role.

"First time kong magkontrabida sa telebisyon. Tapos na ako sa mga pa-sweet-sweet na mga role at gusto kong patunayan ang pagiging versatile ko bilang artista. Hindi naman ako takot na ma-typecast sa character role." LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites