<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 09, 2007

That’s Entertainment, to be revived?

Malaki ang naitulong ni Kuya Germs Moreno sa mga naging alaga niya sa That’s Entertainment kung saan karamihan ay gumawa ng malaking pangalan di lang sa bansa kundi internationally gaya nina Lea Salonga at Billy Crawford. Karamihan din sa mga artistang napasikat nito ay gumanda ang buhay at patuloy pa ring namamayagpag sa showbiz.

Siya ang unang mentor ng mga kabataang hinubog sa pag-arte, pag-awit at pagsayaw bago pa ang StarStruck o mga reality shows sa pagtuklas ng bagong talino.

Gustung-gusto ni Kuya Germs na maibalik ang That’s Entertainment at may offer naman sa ibang channel pero ang loyalty niya ay nasa Siete pa rin. Sana’y magkaroon ng katuparan ang kanyang wish na maipagpatuloy ang That’s Entertainment kung saan hanggang ngayon ay nasa puso pa rin niya ang programa. Link

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites