<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, January 14, 2007

Walang matsutsugi sa SOP

IPINAGBIGAY ALAM ni Hazel Abonita, program manager ng SOP, na walang matsutsugi sa alinmang talents ng Sunday noontime show ngayong 2007.

Bagkus, ginusto pa nilang magdagdag ng new talents. Kabilang dito ang finalist ng Philippine Idol finalist na si Gian Magdangal, ang grupong Take 5, alaga nina Leo Dominguez at Joji Dingcong, at ang Sugar Pop, ang limang kid singers ng Pop Star Kids ng QTV 11.

Ang mangyayari lang sa ibang datihang talents ng SOP ay magkakaroon ng rotation ng appearance. Ibig sabihin, magiging semi-regular sila.

Marami ring pagbabagong mangyayari sa ilang portions ng show, tulad ng sinimulan last Sunday nina Ogie Alcasid at Janno Gibbs.

Ito ’yung pagkanta ng mga pangyayari sa buhay nila. Umani ito ng maraming papuri dahil nakatutuwang panoorin at pakinggan.

Gayundin ang pagkuha ng mga musical director na montly basis ang kanilang serbisyo. Nauna na si Danny Tan, na apat na linggong mapapanood sa Back-to-Back, Sugar Pop, World Star at Diva portions.

Bawat Sunday, may bagong theme silang ipakikita. Tulad ngayong Sunday, Fashion ang tema ng programa. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites