<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 23, 2007

Alex, banned sa bar ni Jay-R?

Nagkita-kita sina Alessandra de Rossi, Kyla at ang girlfriend ni Jay-R na si Liza sa opening ng Rock Candy Bar, pag-aari ng tinaguriang R&B prince sa Makati City.

Maagang dumating si Alex, pero agad ding umalis. Hanggang bukana lang ito’t ’di na pumasok.

Payat at seksi naman ang dyowa ni Jay-R.

“Okey lang sa akin kahit kanino siya (Jay-R) ma-link,” paniniguro ni Liza, “basta ang importante, mahal namin ang isa’t isa at higit sa lahat, may tiwala kami sa isa’t isa.”

Nine years na silang mag-dyowa ni Jay-R.

Tinanong namin ang huli kung bakit biglang umalis si Alex? Bawal ba siyang pumasok?

“No! Ikaw ha, nang-iintriga ka. Hahaha! Inimbita ko si Alex. Nagpaalam lang siya sandali’t kakain daw muna, pero babalik,” paliwanag ng singer.

Once a month kung mag-perform si Jay-R sa Candy Bar. Every weekend, iba’t ibang banda ang tumutugtog.
By: Gerry Ocampo

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites