<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, February 19, 2007

Ara Mina na miss and text ni Polo Ravales

Nami-miss ni Ara Mina ang mga love text messages sa kanya ni Polo Ravales.

Mula nang mag-cool off sila, halos hindi na nakatatanggap ng text ang aktres mula sa aktor.

"Dati, paggising ko pa lang, ‘yung text message na niya agad ang mababasa ko. At sa buong maghapon, hindi pwedeng hindi siya magpadala ng messages of concern. Pero ngayon, halos wala.

"Nagte-text pa rin kami pero hindi na gaya nang dati. Like, noong inimbitahan ko siya sa Valentine concert ko," sey ni Ara.

Ang rason ni Polo, isa ito sa paraan para magkaroon sila muna ng space ni Ara at subukan ang sarili kung hanggang saan nila makakayang mawalay ang isa’t isa.

Si Ara, iniyakan ang pagku-cool off nila ni Polo. Nakaramdam naman ng kakulangan sa buhay niya ang actor. Minsan daw ay natutulala siya sa kaiisip sa nangyari sa kanila.

May feature ang S-Files ngayong hapon tungkol sa romansa nina Ara at Polo. LINK is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites