<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, February 28, 2007

Cast ng Jumong, bakasyon grande sa ‘Pinas!

Alam naming viewer ng Jumong ang editor naming si Vero Samio, kaya matutuwa ito sa balitang darating sa bansa ang buong cast ng K-novela para magbakasyon. Kaya lang, sa Cebu pupunta ang 150 cast and crew sa pangunguna ng mga bidang sina Song Il Gook (Jumong), Han Hye Jin (So Seo-no) at Kim Seung-soo (Dae-So).

Kundi March 7 ay Mar. 8 ang dating ng grupo at mag-i-stay sila hanggang Mar. 11. Bakasyon to-the-max ito’t matatapos sa Mar. 6 ang airing sa Korea ng Jumong. Nagkakagulo na ang mga taga-Cebu na sumusubaybay nito’t inaalam na kung saang hotel sila naka-billet at saang tourist destinations ang pupuntahan.

Alam na kaya ng GMA-7 na darating ang mga artista ng Jumong? Humihirit ang fans na sana’y mainterbyu nila kahit ang main cast lang at makita silang hindi naka-costume. by
NITZ MIRALLES

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites