<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, February 25, 2007

Jan Manual and Jesi Corcuera updates

Isa sa pinakamara ming talento sa mga avenger ng StarStruck na naglalaban ngayon ay si Jan Manual, 16 years old ng San Pedro Laguna. Marunong siyang kumanta, sumayaw, tumugtog ng gitara, car racing at taekwondo. Idol din niya si Monsour del Rosario, ang actor na champion sa taekwondo. Idol din niya si World Boxing Champion Manny Pacquiao.

Si Jan yung nabalitang may girlfriend na sampung taon ang tanda sa kanya. Natutukso naman siya ngayon kay Jesi Corcuera, kapwa niya taga-StarStruck, bagay na ipinagtaas ng kilay ng marami. Pero, marami ang kinikilig sa kanilang dalawa sa show.

Si Dr. Alfredo Chua ang manager niya at si Nonoy Saron naman ang masipag niyang road manager. May karanasan na rin siya kahit paano sa showbiz. Nakapagbida na noon si Jan sa Triple K, Krasada, Kontra Krimen. – by Vir Gonzales

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites