<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 08, 2007

Louie Ignacio -- going off the board!

Sangkatutak na text ang aming natanggap pagkatapos naming mapanood ang Starstruck noong Linggo kung saan natanggal sina Jan Manual at Rich Asuncion.

Nag-react ang ilang manonood sa mga sinabi ni direk Louie Ignacio kay Stef Prescott dahil sa interview nito sa Phil. Daily Inquirer na parang kinukuwestiyon ang pagkapuwesto niya sa bottom dahil mataas naman daw siya sa ilang tests na pinagdaanan nila.

Hindi matanggap ng ilang tagasubaybay ng Starstruck ang mga sinabi ni direk Louie kay Stef. Hindi raw tama ang pagsita kay Stef na napahiya pa ito on national television.

Narito ang halimbawa ng natanggap kong text mula sa manonood:

"I totally get why Louie acts the way he does: He so desperately tries to be a Simon Cowell. However, his actions come out as uncouth, politically incorrect! In a civil world, he will be required to take sensitivity lessons! Please lang, di na uso ang magpasiklab!"

Marami pang matitinding komento akong natanggap at ang ilang punto nila ay inayunan ko.

Kung naging honest si Stef sa mga sagot niya, at kung iyun ang kanyang obserbasyon, masama ba?

Maaaring mali siya roon, pero iyun ang kanyang pananaw at hindi kailangang deretsahang pagsabihan o pahiyain siya on national TV.

by Abu Tilamzik


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites