<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, February 21, 2007

Polo Ravales at Ara Mina, malabong magkabalikan

Noong una ay naging malapit din sa akin si Polo Ravales bukod pa kay Ara Mina at laging sinasabi ng aktor na kung may babae man siyang gustong iharap sa dambana someday, yun ay si Ara. Very vocal din si Ara sa pagsasabi na magiging mabuting asawa si Polo dahil mabait ito sa pamilya.

Akala nga namin ay magtatagal ang kanilang relasyon pero mukhang ang cool-off period nila ay magtuluy-tuloy na dahil kahit nagpunta ang aktor sa concert ng gf sa Rembrandt Hotel ay nagkakailangan na ang dalawa. Nawala na ang sweetness sa pagitan nila.

SUNTOK SA BUWAN Ni Emy Abuan-Bautista
Ang Pilipino STAR Ngayon 02/21/2007

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites