<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 29, 2007

Aljur Abrenica ang sisikat sa StarStruck batch

MARAMI na ang nagsabi sa amin, naniniwala sila na sa bagong batch ng StarStruck ang talagang mukhang artista at muk-hang sisikat talaga ay si Aljur Abrenica, pero noon pa man sinabi nila baka hindi siya manalo.

Para raw kasing may unwritten rule na ang mananalo diyang lalaki ang pangalan ay nagsisimula sa letter M.

Tingnan mo nga naman ang mga nanalo, sina Mark Herras, Mike Tan, Marky Cielo, at ngayon nga, ang nabigyan ng demerits na si Mart Escudero dahil sa ginawang pagkuha ng litrato ng isang staff habang nasa CR, ang siya pang nanalo.

Text votes ang talagang nagpanalo sa kanya.

Pero pinanood namin ang finals nila at naniniwala nga kami na kung may sisikat man diyan, ‘yun ay si Aljur Abrenica. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites