<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 10, 2007

Ara Mina, to go into politics?

IYONG akala nila noon na biru-biruan lamang ay mukhang naging totohanan na, dahil marami na ang nagsasabi ngayong baka nga kailangan nang tumakbo para sa kung ano mang posisyong lokal sa Quezon City ang aktres na si Ara Mina.

Marami ang nakikiusap kay Ara dahil naniniwala sila na kung siya ay magi-ging isang opisyal ng lunsod, mas marami siyang matutulungan at ang ginagawa niyang charity work ay hindi na para sa beneficiaries lamang ng kanyang foundation kung di masasali na ang iba pang mga kapus-palad na taga-lunsod ng Quezon City.

Noong araw pa ay marami na ang kumukumbinsi kay Ara na kumandidato, dahil hindi naman maikakailang nagmula siya sa isang angkan ng mga politiko. At kung pagsasamahin nga naman ang popularidad ni Ara at ang political machinery ng kanilang pamilya, walang dudang ma-lakas ang dating niya at ha-los siguradong mananalo na.

Noong mabalita ang maraming natutulungan ng kanyang itinayong foundation, lalo na nga ang mga batang may sakit, mas lalo pang dumami ang mga kumukumbinsi sa kanya na kumandidato. Kasi naniniwala rin sila na kung nasa gobyerno na siya, mas marami siyang makukuhang makatutulong para sa beneficiaries ng kanyang foundation, at ‘yun namang foundation ni-ya ay makakaisa na ng pa-mahalaang lunsod sa pagbibigay-tulong sa ma-hihirap.

Pero, ang nakakatawa nga lang diyan, halos lahat na nga yata ng mga tao ay nagsasasabing sigurado nang kakandidato si Ara Mina, maliban sa aktres mismo.

Si Ara mismo ay wala pang sinasabing pormal tungkol sa mga bagay na iyan. Inaamin niya na marami ang kumukumbinsi sa kanya, pero mukhang wala pa nga yata siyang desisyon sa mga bagay na iyan. By: Ed De Leon

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites