<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 10, 2007

Guest sa Eat Bulaga si Gladys Guevarra

Guest sa Eat Bulaga si Gladys Guevarra today at kahit sa Bulagaan portion lang lalabas, ikatutuwa pa rin ito ng viewers, na nami-miss siya mula nang mag-resign.

Saka malay natin, simula na ito ng pagbabalik niya sa show?

Masaya rin si Gladys sa patuloy na magandang rating ng Magic Kamison, na baka magka-Book 2 at inihahanda na ang April episode.

Bukas, ipagpapatuloy ang kuwento ni Rufo (Mura) sa Little Big Rufo with Karylle, Dingdong Dantes, Girlie Sanchez and Yayo Aguila.

Matutuloy na rin ang plano nitong magbakasyon sa Amerika sa April at three weeks siya roon.

Nalaman din naming maka-Chiz Escudero si Gladys. Tutulong siyang ikampanya ito at lalabas pa sa commercial plug nang libre. By: Nitz Miralles

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites