<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 10, 2007

Iwa Moto marami ang tumitira

MUKHANG totoo nga na may isang concerted effort para siraan iyong si Iwa Moto.

Aywan kung ano ang dahilan, pero sa simula pa lamang niya sa StarStruck ay marami na ang tumitira sa kanya.

Kung natatandaan ninyo, panahon pa lamang ng contest ay may nagsasabi na agad na matigas daw ang kanyang ulo. Pasaway daw. Maaaring sabihin mo nga na baka naman may kakulitan talaga. Tapos noon idinamay naman siya sa tsismis na ka-sama ang ibang members din ng StarStruck. Naglalasing daw sila sa isang bar at matindi na rin kung manigarilyo.

Noong isang araw naman ang sinisiraan ay pati na ang kanyang boyfriend.

Bakit nga ba ayaw nilang tantanan ng pagtira si Iwa Moto? By: Ed De Leon

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites