<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 16, 2007

Jean Garcia sa Magpakailanman

Isang madramang papel ang ginagampanan ni Jean Garcia sa Magpakailanman ni Mel Tiangco mamayang gabi sa GMA 7.

Episode #220 ang kuwento ni Mina Idao na pinamagatang ‘Pilat ng Kahapon.’

Nagsimula ang kalbaryo ni Mina nang ni-rape siya ng kapatid ng boyfriend. Pinakasalan siya ng kanyang rapist, si Michael.

Nagdurusa si Mina bilang neglected wife kaya hindi nagtagal ang pagsasama nila. Naghiwalay sila ni Michael.

Sa kanilang barangay may nagkagusto sa kanya, si Jersey, isang binatang may sayad. Hindi niya masyadong pinapansin ito.

Minsan sa tinding pagseselos, tinaga-taga siya nito.

Si Ian de Leon ang gumanap na Michael at si Victor Neri ang gumanap na si Jersey.

Kasama si Jean Garcia sa cast sina Melissa Mendez, Sheena Halili at Benj Pascia. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites