<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 06, 2007

Joey Marquez on Kris Aquino

Ayaw patulan ni Joey Marquez ang isyung galit sa kanya si Kris Aquino dahil hindi man lang niya ipinagtanggol ang ex-girlfriend tungkol sa isyu rito na involved sina James Yap at Hope Centeno na ipinalabas noong isang Linggo sa S-Files.

Sa panayam namin kahapon kay Joey sa dressing room ng S-Files, nagpahayag siyang ayaw na niyang patulan ang isyung galit sa kanya si Tetay.

Paano raw niyang maipagtatanggol ang ex-girlfriend niya sa iskandalong kinakasangkutan nito eh naputol na sa ere ang S-Files noong Linggo at ni hindi na nila nagawang makapag-closing.

"Ayokong patulan ang isyung ‘yan, lalaki pa. Tama na. Tatahimik na lang ako. Saka kung may sasabihin pa ako, iba na naman ang dating." LINK here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites