<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 24, 2007

Lupin Taping

Ngayong araw na ito ang balik sa Maynila ng grupo ng Lupin na nag-taping ng tatlong araw sa Baguio City.

Nag-a-advance taping ang mga taga-Lupin dahil malapit na ang Holy Week at ngayong Abril na kasi magsisimulang ipalabas ang kanilang series.

Bale ang Lupin ang papalit sa Bakekang.

Kahit delikado ang kanyang stunts sa Lupin, masaya pa rin si Richard Gutierrez sa bago niyang show sa GMA 7.

Gustung-gusto niya ang kanyang role sa series na ito.

"Hindi ako naka-costume dito sa Lupin, kaya medyo iba ito," pahayag ni Richard.

Mas madugo at mas delikado ang taping ng Lupin kahit hindi ito tele-fantasya.

Mas maaksyon ang Lupin kumpara sa mga telefantasya na nagawa na ni Richard sa Siyete.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites