<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 23, 2007

Mark Herras mag-outing sa Calamba, Laguna sa Semana Santa

Nalalapit na naman ang Semana Santa kaya paspasan ang mga taping para sa ilang araw na bakasyon.

Sa ganitong pagkakataon nakapagbabakasyon nang matagal-tagal lalo ang maraming artista.

Balak ni Mark Herras at ng mga kagrupo niya sa Starstruck na mag-outing sa Pansol sa Calamba, Laguna kung saan maraming hot spring resorts.

Si Mark ang isa sa mga kabataang artista natin na punung-puno ang schedules sa dami ng trabaho at wala na nang time para mag-good time.

Nadatnan namin si Mark Herras na bumabawi ng tulog habang hinihintay ang kanyang mga eksenang kukunan sa Princess Charming. Galing kasi siya sa taping ng Bubble Gang kung saan isa madalas siyang mag-guest.

Abala rin si Mark sa Fantastikman, isang bagong programa ng GMA 7 kung saan siya ang bida.

Bida rin si Mark sa isang digital movie at katambal niya si Michelle Madrigal. Kaya nasisiguro namin na pagmumulan na naman ng intriga ang dalawa. source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites