<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 20, 2007

Paolo Bediones, loveless

Sayang at walang babaeng mapaghahandugan si Paolo Bediones ng kanyang napakaraming tagumpay, hindi lamang sa kanyang showbiz career kundi maging sa kanyang mga business endeavours.

Sa gulang na 33, isa nang chairman ang magaling at grasyosongTV host ng I/Tech. Ph Solutions, isang negosyo na nagtuturo kung paano mapag-alab ang entrepreneurial drive ng mga Pilipino, hindi lamang para mapaunlad ang kanilang sarili kundi makatulong din sa ekonomiya ng bansa. Dahilan sa kanyang pagsisikap sa larangang ito ay ginantimpalaan siya ng Go Negosyo at itinuring na One of the Most Pro mising Entrepreneurs in the country.

Bilang pasasalamat sa maganda niyang kapalaran, maghahanap siya ng mga educational institutions na nangangailangan ng mga libro. Bahagi ito ng kanyang advocacy program na One Shelf of Books na may layunin ding mapatatag ang reading habit ng mga kabataan.

Hahanap din si Paolo ng mga taong karapat-dapat na matulungan sa negosyo, mga taong gustong magkaro’n ng sarili nilang negosyo pero natatakot dahil wala silang malaking kapital. Pipili siya ng mga karapat-dapat para pagkalooban ng natatanging pagkakataon na maging franchisee ng Ink All You Can na may market value na P800,000.

Namigay na siya ng isang franchise nung gabi ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa isang myembro ng media. At para masustina ang kanyang programa, magtatatag siya ng isang foundation sa tulong ng kanyang kumpanyang I/Tech.Ph partner na si Ms. Adela Purto. LINK

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites