<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 18, 2007

Paradise of Stars soon to unveil

NAGKUWENTO si Kuya Germs.

Ang magiging kaibahan pala ng project niyang Paradise of Stars doon sa Walk of Fame, diyan sa Paradise ang attraction ay lifesize images ng mga star. May mga rebulto sila kagaya noong sa wax museum sa Hollywood. Makakapag-pose doon ang fans at makapagpapakuha ng souvenir photos.

Talagang balak na i-duplicate ni Kuya Germs ang lahat ng attraction sa Hollywood dito sa Pilipinas para ang mga artistang Pilipino ay mabigyan din ng ganoong parangal at pagpapahalaga.

Gastos niya lahat iyan, pero okey lang sa kay Kuya Germs basta mabigyang-parangal niya ang mga kapwa-artista na minamahal niya nang sobra.

Eh, ganoon din ba naman ang pagmamahal ng mga artistang ito sa kanya? Please visit this link.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites