<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 30, 2007

Starlet na kaagaw ni Ara kay Polo

ISANG nagngangalang Sarah Lopez pala ng all-female group na Sexy Sassies ang naka-one-night-stand sa loob ng kotse ni Polo Ravales. Hindi ito itinanggi ni Sarah nang makapanayam namin kamakailan, tuwang-tuwa pa nga itong nagkuwento ng kanyang nakakikilig na karanasan kay Polo.

Napakainit at napakalikot daw sa aparatus ni Polo, ayon kay Sarah. Pero, maginoo naman daw ito at hindi siya pinilit. Talaga lang daw gusto rin niyang makaniig ang aktor.

Kung anu-ano pa ang ipinagtapat ni Sarah. Sad to say, hindi po puwedeng ilathala.Ang masasabi lang namin, marahil ay ito ang naging dahilan ng pakikipag-pagbreak ng aktres na si Ara Mina sa aktor.

Marahil pa rin, ito ang matinding dahilan kaya isang araw ay narinig naming mistulang praning na nagsisigaw ng ”ayoko na!” itong si Ara. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites